De ALV 2021 was bijzonder

De jaarlijkse ledenvergadering zit er weer op. Afgelopen woensdag 27 oktober was het zo ver. Een impressie van de ALV en de belangrijkste onderwerpen.

Geschreven door Ralph von Franquemont op maandag, 08 november 2021

Rond 19.30 uur gingen we van start. Het vereiste minimale aantal aanwezigen werd probleemloos gehaald. Bijzonder echter was dat er twee soorten aanwezigen waren. Allereerst de (ouders van) leden, die zich hadden verzameld in onze kantine. Daarnaast waren er ook leden, die achter hun computer thuis de ALV volgden. Gezien de oplopende coronacijfers hadden verschillende leden gevraagd om de bijeenkomst online te kunnen volgen. De techniek staat tegenwoordig voor niets, dus dat leverde geen probleem op, zelfs niet voor erevoorzitter Steven Bos die in het verre Noorwegen ook achter zijn scherm de Haagse discussies volgde.

De aanwezige leden gaven met hun inbreng op deze ALV blijk van een grote betrokkenheid bij de verschillende onderwerpen. Als bestuur zijn we daar natuurlijk blij mee. Zonder de inbreng van onze leden is het immers moeilijk om GKV draaiend te houden.

Het was de eerste echte fysieke ALV na twee jaar, waarin vanaf maart 2020 corona ook het sportleven in meerdere of mindere mate beheerste. Het virus zorgde er voor dat we in het vorige seizoen veel minder konden trainen en spelen. Gelukkig hebben o.a. de AC en de TC verschillende activiteiten georganiseerd om de ledenbinding toch op peil te houden.

Ook in financieel opzicht was het een pittig seizoen, omdat de kantine een behoorlijke tijd gesloten bleef. Dankzij een prima opererende penningmeester Niki en o.a. financiële compensatie van gemeente en rijk en extra kantineverhuur kon onze vereniging het hoofd boven water houden. Op basis daarvan werd een voorstel van de kascontrolecommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het in 20/21 gevoerde beleid unaniem ondersteund. De begroting voor dit seizoen werd ook goedgekeurd. Daarmee samenhangend werd ook ingestemd met het voorstel om dit jaar een eenmalige lage contributie aan de leden door te berekenen. Daarmee wil het bestuur de leden bedanken voor hun steun aan de club in het coronajaar, en hopen we dat zij lid willen blijven. Gelukkig verandert het ledental van GKV ook dit seizoen weer nauwelijks t.o.v. dat van het afgelopen seizoen; mogelijk heeft het bijzondere contributiebedrag daar ook aan bijgedragen, alhoewel ledenwinst natuurlijk nog steeds het doel blijft.

Op het vrijwilligersfront is de situatie helaas onveranderd: ondanks de enthousiaste inzet van de nodige vrijwilligers kampen we nog steeds met een aantal vacatures. Als gevolg daarvan komen we te weinig toe aan bv. promotieactiviteiten, waarmee we een positieve impuls kunnen geven aan het ledental. Op korte termijn komt er een vacatureoverzicht met een korte functiebeschrijving en prioriteitstelling. Daarmee kunnen we hopelijk in ieder geval de belangrijkste gaten vullen. Binnen het bestuur legt Iris von Franquemont haar functie neer. Zij heeft zich met veel inzet met name met het onderwerp ‘veiligheid’ bezig gehouden. Iris gaat weer andere vrijwilligerstaken oppakken. Haar plek binnen het bestuur wordt ingenomen door een andere jongedame, Mirthe Voppen. Gelukkig zijn er vanaf dit seizoen ook twee belangrijke commissies eindelijk weer bemenst: de accommodatiecommissie en de barcommissie. Guus Staal, jarenlang het brein achter ‘De club van 50’, sprak nog de hoop uit dat deze donateursclub niet alleen beperkt zou blijven tot de (oud) GKV-leden, maar dat ook ouders deze willen steunen. Dat leidde tot een spontane aanmelding van een van de aanwezige ouders. Hopelijk zijn er meer ouders die dit goede voorbeeld willen volgen! De club is elk jaar goed voor bijna €1000 aan inkomsten, die aan speciale bestemmingen worden besteed. Op voorstel van Guus wordt de benaming veranderd in ‘Vrienden van GKV’.

Na deze ‘standaard’-agendapunten werd de ALV afgesloten met de behandeling van een paar bijzondere onderwerpen.

Allereerst het meerjarenplan. Daarin is nu voor de komende jaren vastgelegd wat we willen bereiken, en op welke wijze GKV daar eenmalig of structureel invulling aan gaat geven. In het plan worden allerlei noodzakelijke activiteiten op een duidelijke wijze inzichtelijk gemaakt, aan een aantal hoofdthema’s gelinkt en in de tijd uitgezet. Een mooie agenda en activiteitenlijst voor de komende jaren.

Voorts heeft de vergadering ingestemd met het voorstel om een nieuw clubhuis te gaan realiseren. Ons huidige is zo langzamerhand na tientallen jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Daar zal de komende jaren veel werk voor moeten worden verzet: vergunningen, bouwtekeningen, financiering vanuit GKV en extern (subsidies, Giften, crowd funding), enz., enz.. We streven er naar medio 2026 helderheid te kunnen over de startdatum voor de bouw. Een ambities plan waar we de hele vereniging bij nodig zullen hebben.

Aan de organisatorische kant werden tot slot ook een paar belangrijke documenten unaniem goedgekeurd.

Allereerst de notitie ‘Veilig sportklimaat’. Daarin zijn op basis van verschillende bestaande protocollen van o.a. NOC*NSF allerlei gedragsregels geformuleerd die een veilig klimaat bij onze club moeten garanderen. Op die wijze moeten misdragingen, zoals pesten en grensoverschrijdend gedrag, worden voorkomen. De fysieke en mentale integriteit van onze leden is een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, en gaan we voor een aantal functies VOG’s aanvragen. Met dit document laat GKV aan de leden, de ouders maar ook extern zien dat we voor iedereen een veilig sportklimaat willen bereiken en handhaven.

Daarnaast zijn voor het eerst sinds jaren aanpassingen aangebracht aan statuten en huishoudelijk reglement. De statutenwijziging is noodzakelijk door wijzigingen in het verenigingsrecht, die per 1 juli 2021 van kracht zijn geworden. Daarmee moeten de kwaliteit en integriteit van de bestuurders naar een hoger peil worden gebracht. Op deze wijze wordt bv. belangenverstrengeling of onbehoorlijk bestuur zoveel mogelijk voorkomen. Deze gedragsregels laten aan leden en extern zien dat GKV grote waarde hecht aan een integer bestuur. De notaris zal overigens nog wel moeten toetsen of deze statutenwijziging voldoet aan de wettelijke vereisten. We hebben daarnaast ook meteen het huishoudelijk reglement aangepast aan de huidige commissiestructuur van GKV. Daarmee kunnen we hopelijk weer jaren vooruit met beide basisdocumenten.

GKV kan al met al terugkijken op een belangrijke, productieve ALV waarbij grote stappen gezet op weg naar de 100e verjaardag op 6 december 2021, de jubileumreceptie op 9 januari 2022, en uiteraard nog vele mooie jaren daarna. En daar gaan we uiteraard met z’n allen de schouders onder zetten.

Rond 21.15 uur werd de ALV Iets te laat afgesloten, en konden de senioren ons veld op voor een (korte) training. Daar was overigens de A1 net klaar met een wedstrijd tegen de A2 van VEO. Dankzij een 14-10 overwinning werden onze junioren herfstkampioen. Uiteraard onze felicitaties aan onze toppers en hun trainer Erik.

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 14:00 - 16:40
Zondag Gesloten

Categorieën

Grote Clubactie

200 Loten

416 Loten

480,00

€ 1 000,00

Nieuw clubhuis

0 Stenen

2000 Stenen

0,00

€ 100 000,00