Nieuws

Uitnodiging ALV

Bestuur

Ook dit jaar is er weer een bijzondere ALV gepland. Vorig jaar de aankondiging van een heus kunstgrasveld (inmiddels gerealiseerd en geopend door onze wethouder Rabin!), dit jaar vieren we ons 95 jaar jubileum TIJDENS onze ALV. Hoe? Door de ALV te verkorten naar 30 minuten (u/je dient de ondertaande stukken dan wel te lezen in uw eigen tijd) EN die saaie ALV in te sluiten met leuke activiteiten. Beginnend met de kampioenenparade van najaar veld 2016 om 15.00u en afsluitend met een GKV Reunie! Het hele programma staat in een ander nieuwbericht. Dit bericht gaat uitsluitend over de aanstaande ALV.  

Cijfers en maatschappelijke transparantie
Sinds enkele jaren publiceert GKV haar belangrijke bestuursstukken op het openbare web. Natuurlijk in het kader van transparantie voor onze leden maar ook in het kader van onze maatschappelijke rol in de wijk. Iedereen kan en mag het inzien. Voor het web zijn alleen de jaarstukkken en plannen gepubliceerd, via de email ontvangt u privacy gevoelige stukkken en de begroting. De statuten zijn te downloaden via deze link. De meest recente krijgt u via een link in de nieuwsbrief, dus schrijf u in mocht u nog geen nieuwsbrief ontvangen.

Download : JAV 2013-2014

Download : JAV 2014-2015

Download : JAV 2015-2016

 

Speeddaten en Nanodiscussies op de ALV

Buiten de standaard onderwerpen als de jaarcijfers en het af- en aantreden van bestuursleden (Welkomt Bastiaan!) zijn er op de ALV ook voor GKV belangrijke onderwerpen. Het bestuur verzoekt de leden zo veel mogelijk aanwezig te zijn omdat dit HET moment is om gebruik te maken van u stemrecht en discussies te starten. De ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom, daar zij conform de huidige statuten ook stemrecht hebben. Je stem is niet alleen belangrijk voor de presentielijst. Je stem wordt ook gehoord!

Bovendien is het ook super om onze kampioenen te zien stralen, op een 95 jaar jubileum te toasten en oude bekende op de reunie te zien. Kom graag met veel, we hebben drankjes en hapjes en uiteraard plek voor 150 man ;)

Zondag 8 januari 2017. Aanvang 15.30 uur (clubhuis GKV, koffie vanaf 14.45 uur)

Voorstel agenda

 • Opening / vaststellen stemmen aantal
 • vaststellen agenda
 • vaststellen notulen vergadering JAV 2015
 • vaststellen jaarrekening 2015
 • Verslag van de kascommissie
 • Toelichting questor
 • Vaststellen begroting voor het seizoen 2016-2017
 • Stemmingen
  • SeniorenFit op GKV
  • Volgende stappen Buurthuis van de Toekomst
 • Benoemen bestuursleden
 • Voordracht "Besturen met een Visie werkgroep : GKV 100 jaar"
 • Rondvraag
 • Sluiting (uiterlijk 16.00 uur)

 

Benoeming bestuursleden

Steven Bos, voorzitter
herkiesbaar

Patty de Vries, penningmeester
herkiesbaar

Kees de Boer, vice voorzitter
herkiesbaar

Marleen van Dusseldorp, technische zaken
herkiesbaar

Wieteke Ridderhof, algemene zaken
herkiesbaar

Bastiaan Macco, algemene zaken
verkiesbaar

De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd :

 • het bestuur : de kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de ledenvergadering aangekondigd.
 • vijf of meer stemgerechtigde leden : de kandidaatstelling dient uiterlijk 24 uur vóór het aanvangstijdstip van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn aangemeld.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur van GKV,
Steven Bos ( Praeses)

 

Download : Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 15 december 2015